Z HISTORII SPÓŁDZIELNI

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zawidzu powstała w dniu 28maja 1945 roku, a zarejestrowana została w Sądzie Okręgowym w Płocku w dniu 31 lipca 1945 roku pod numerem RS/22. Obecnie Spółdzielnia jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla M. St.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000132926.
Początki Spółdzielni były trudne. Trzeba było wszystko budować od podstaw. Biuro i pierwszy sklep mieściły się w wynajętych lokalach.
W latach pięćdziesiątych wybudowano budynek biurowo – sklepowy. W kolejnych latach były dalsze inwestycje – budowa magazynów.
Z roku na rok wzrastała liczba placówek handlowych. Na szczególną uwagę zasługuje budowa piekarni, która została oddana do użytku w 1974r, co było na te lata sukcesem.
Dzięki tej inwestycji Spółdzielnia do dziś zaopatruje naszą Gminę w świeże pieczywo.
W sytuacji zmian gospodarczych kraju trzeba było szybko dostosować Spółdzielnię do działania w warunkach gospodarki rynkowej.
W roku 2015 obchodziliśmy 70-lecie istnienia naszej Spółdzielni.
Cieszymy się że jesteśmy jedną z nielicznych Spółdzielni, które jeszcze istnieją i w której zatrudnienie ma 41 osób.
Chcemy funkcjonować i służyć przede wszystkim ludziom na wsi.